Ewakuacja obiektów

Ewakuacja obiektów

W dniu dzisiejszym odbyła się próbna ewakuacja w jednej ze Szkół Podstawowych, korzystając z okazji postaram się przytoczyć kilka informacji na ten temat.

Źródło: https://www.portaloswiatowy.pl

Do 30 listopada należy przeprowadzić w szkole próbną ewakuację. Aby przebiegła ona sprawnie, warto się do niej odpowiednio przygotować. Natomiast po jej zakończeniu należy sporządzić sprawozdanie z jej przebiegu. Wszystkie błędy, niedociągnięcia powinny zostać w nim wymienione i omówione na radzie pedagogicznej.

Próbna ewakuacja – do 30 listopada

Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności:
– szkół,
– przedszkoli,
– internatów,
– domów studenckich,
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać — co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, czyli w przypadku szkół – próbna ewakuacja powinna być przeprowadzona przed 30 listopada.

Wyjście ze szkoły nie oznacza zakończenia ewakuacji.

Opuszczenie budynku wiąże się często z koniecznością przejścia przez ulicę. Pierwszy nauczyciel, który opuścił budynek powinien zadbać o bezpieczeństwo przechodzenia przez jezdnię kolejnych grup uczniów. Nie wolno dopuścić do sytuacji, w której po sprawnym opuszczeniu szkoły – dzieci znajdą się pod kołami nadjeżdżającego auta.

Zawiadomienie straży pożarnej o próbnej ewakuacji

W przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Sprawozdanie z przebiegu ewakuacji

Po zakończeniu ewakuacji osoby ją przeprowadzające powinny przygotować sprawozdanie z jej przebiegu. Wszystkie błędy, niedociągnięcia powinny zostać w nim wymienione i omówione na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej. Jeśli ewakuacja przebiegła źle, było dużo błędów albo trwała zbyt długo – należy ją powtórzyć.

Podstawa prawna:

Ustawa z 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 736).

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

Podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.)

§ 209

1. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:
1) mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL;
2) produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM;
3) inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.

2. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:
1) ZL I – zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się;
2) ZL II – przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych;
3) ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II;
4) ZL IV – mieszkalne;
5) ZL V – zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe, określanych jako PM, odnoszą się również do garaży, hydroforni, kotłowni, węzłów ciepłowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe, określanych jako IN, odnoszą się również do takich budynków w zabudowie zagrodowej o kubaturze brutto nieprzekraczającej 1500 m3, jak stodoły, budynki do przechowywania płodów rolnych i budynki gospodarcze.

5. Strefy pożarowe zaliczone, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, do więcej niż jednej kategorii zagrożenia ludzi, powinny spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii.

Dokumenty do pobrania