Nowy pracownik

Nowy pracownik

Skierowanie na badanie lekarskie

Szkolenie wstępne – BHP

Dokumenty, które musi wypełnić nowy pracownik.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie pracownika PIT-2

Zgoda pracownika na przelewy bankowe

Dane pracownika do ubezpieczenia społecznego

Pracownika należy zapoznać z instrukcjami BHP takimi jak:

Instrukcja BHP apteczka pierwszej pomocy „TOP 15 PLUS” 13157
Instrukcja BHP apteczki pierwszej pomocy wg norm DIN
Instrukcja BHP dla pomieszczeń administracyjno-biurowych
Instrukcja BHP dla pracowników zatrudnionych w magazynie ogólnego przeznaczenia Instrukcja BHP instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Instrukcja BHP instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru
Instrukcja BHP instrukcja postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym Instrukcja BHP mycia i dezynfekcji rąk
Instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką
Instrukcja BHP obsługi apteczki
Instrukcja BHP ogólna instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników
Instrukcja BHP okulary ochronne Altimeter
Instrukcja BHP osoby odpowiedzialne za udzielanie pierwszej pomocy
Instrukcja BHP pierwsza pomoc w nieszczęśliwych wypadkach
Instrukcja BHP piktogramy
Instrukcja BHP postępowania na wypadek zagrożenia ekologicznego dla środowiska Instrukcja BHP postępowanie na wypadek katastrofy budowlanej
Instrukcja BHP przy obsłudze gaśnicy proszkowej
Instrukcja BHP przy obsłudze kserokopiarki
Instrukcja BHP przy ręcznym przenoszeniu towarów
Instrukcja BHP użycie hydrantu wewnętrznego
Instrukcja BHP wykaz prac wzbronionych młodocianym
Instrukcja BHP zasada zachowania czystości w czterech kolorach
Instrukcja BHP instrukcja higienicznosanitarna – ochrona przed szkodnikami i owadami
Instrukcja BHP instrukcja higienicznosanitarna mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń i sprzętu
Instrukcja BHP obsługi kuchni gazowej
Instrukcja BHP przy obsłudze zmywarki do naczyń
Instrukcja BHP regulamin placu zabaw